Enkla insatser ska stärka de äldre

6 July 2021

Enkla insatser ska stärka de äldre

– Växjö brinner för omsorgstagarnas hälsa och funktion

Intervju med Cecilia Svanberg och Sofia Herbertsson

Den 5 maj sändes webbinariet OPEN, Older Persons Nutrition and Exercise Study, där forskargruppen presenterade resultatet från sin studie om fysisk aktivitet och proteinrikt kosttillägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning. Mindre än en månad efter webbinariet var Kinnevaldsgården i Växjö kommun igång med ett projekt enligt OPEN-konceptet. Vi har fått möjlighet att prata med kommundietist Cecilia Svanberg och enhetschef Sofia Herbertsson som varit drivande i att införa interventionen.Dela

Kinnevaldsgården ligger i den lilla orten Vederslöv utanför Växjö och är ett kommunalt särskilt boende med 25 lägenheter fördelade på tre avdelningar.

På boendet finns ett kvalitetsråd bestående av många olika professioner som tillsammans jobbar med patientsäkerhet och kvalitetsarbete, med mycket fokus på nutrition.

OPEN – ETT OKOMPLICERAT MULTIPROFESSIONELLT ARBETSSÄTT

Cecilias intresse för OPEN väcktes först av att studiens fokus är personer på särskilt boende, en grupp som ofta är bortglömd inom rehabilitering till förmån för dem som bor i ordinärt boende där rehabresurserna är större. I mars deltog Cecilia på ett förmöte för kommundietister inom äldreomsorgen där forskaren Gerd Faxén Irving presenterade OPEN-studien, och förstod att OPEN är ett multiprofessionellt arbetssätt som inte är krångligt att utföra. När Cecilia engagerat berättade om OPEN i Kvalitetsrådet tyckte Sofia att det var en intressant studie som med liten insats kunde göra mycket för de boende. De beslutade därför att alla i kvalitetsrådet skulle delta på OPEN-webbinariet, där de såg det som positivt att föreläsarna hade olika professioner. Sofia framhåller också att OPEN ligger i linje med beslutet om ”God och nära vård och omsorg”, som går ut på att fokusera och bygga vidare på det friska hos individen. Detta är också vad Sofia arbetar för som enhetschef: ”Jag brinner för våra omsorgstagare och vill att de ska få den bästa sista tiden hos oss”

 

VI VILLE KOMMA IGÅNG DIREKT

Efter webbinariet bokades ett möte in med kvalitetsrådet där de direkt började planera införandet och beslutade att starta upp innan sommaren för att minska risken att arbetssättet skulle glömmas bort. I och med att OPEN är ett färdigt koncept var startsträckan väldigt kort och de behövde bara anpassa det utifrån sina förhållanden och intressen. I Växjö valde de att justera några parametrar jämfört med OPEN-studien, t.ex. 3 dagars mat- och vätskelista, samt labprovet serum-osmolalitet för att undersöka vätskebalans (dehydrering). De har gjort bedömningar före interventionen startade och kommer att mäta samma parametrar efter 12 veckor.

GÖR DET LÄTT MED EN TYDLIG STRUKTUR

Kinnevaldsgården ville starta sitt projekt direkt för att inte tappa tid och engagemang. De har valt att börja med fem deltagare som utför interventionen i 12 veckor, och planerar därefter att införa arbetssättet för resterande omsorgstagare. Deltagarna är uppegående och kan resa sig själva, men har i övrigt varierande fysisk och kognitiv funktion. Sofia berättar entusiastiskt: ”Vi har en 96-åring som kan göra armhävningar – på tå!” För att samtlig personal på boendet ska bli involverade och få in arbetssättet valde de ut omsorgstagare från alla tre avdelningar.

Uppresningsövningarna sker i samband med måltider enligt en tydlig struktur; inne på rummet innan deltagaren går ut i matsalen. Som standard serveras Fortimel Compact Protein vid 2-4 tillfällen/dag, vid behov gör Cecilia individuella bedömningar.

Cecilia lyfter fram energi- och proteininnehållet i Fortimel Compact Protein som en stor fördel för äldre:

Att få in så pass mycket energi, och särskilt protein, i en hemlagad näringsdryck på en liten volym är nästan omöjligt om den också ska bli drickbar”. Parallellt med näringsdryckerna jobbar de även med proteintäta mellanmål för en bra helhet. När Cecilia har beräknat mat- och vätskeregistreringarna tillgodoser de flesta sitt energibehov – något de även ser på viktutvecklingen där många är viktstabila eller till och med går upp i vikt. Däremot är proteinbehovet svårt att uppnå med enbart vanlig mat; proteinet är en pusselbit som ofta fattas. Sofia lyfter även att näringsdryckerna med fördel kan drickas vid sänggående och innan man stiger upp på morgonen, som en del i arbetet att förkorta nattfastan.

I Växjö kommun finns ett bra stöd för att både uppresningar ska utföras och näringsdrycker serveras; ett digitalt signeringsverktyg där alla insatser läggs in av fysio- och arbetsterapeut samt av sjuksköterska. Då får personalen som jobbar en påminnelse i telefonen om att erbjuda deltagarna uppresningsövningar samt näringsdrycker, och det är lätt att följa upp att insatserna har utförts.

SE TILL DEN EKONOMISKA HELHETEN

Sofias syn på tid och ekonomi är att det är viktigt att lägga tid på rätt saker, och för OPEN-projektet är målet att det i förlängningen kommer att krävas mindre personalresurser inom ADL när omsorgstagarna blir mer självständiga. Idag hjälper personalen till med många uppgifter som omsorgstagarna egentligen klarar själva – ofta är detta en björntjänst som gör att förmågan till självständighet minskar. Sofias tanke är därmed att de kommer att spara tid som kan läggas på andra saker som ger ett mervärde för omsorgstagarna – ”Vi jobbar ju för att göra det bästa för individerna!” Tiden ser Sofia inte som ett hinder att göra denna intervention – att ge näringsdrycker och göra uppresningar fyra gånger per dag tar inte särskilt lång tid.

Angående kostnad för näringsdrycker tycker Sofia att det är viktigt att se den ekonomiska helheten i hela kommunen och inte stirra sig blind på sin egen budget. Gör jag någonting bra kan det leda till en minskad total kostnad i organisationen; kostnaden man lägger ut för näringsdrycker kan t.ex. sparas in på minskad läkemedelsanvändning ”Det man lägger ut i den ena änden tar man hem i den andra”. Hon lyfter än en gång vinsten för omsorgstagarna i form av ökad livskvalitet – något som inte går att mäta i pengar!

De påminner om att det finns statliga stimulansmedel inom ramen för ”God och nära vård” som alla Sveriges kommuner redan har fått ta del av, och en del av dessa pengar kan t.ex. användas för att finansiera projekt som detta.

Cecilia belyser även att proteinet är viktigt för de äldre och jämför kostnaden per proteininnehåll för andra livsmedel ”Jämför man en proteinrik näringsdryck med ett wienerbröd blir wienerbrödet helt plötsligt jättedyrt!”. Hon har vid mat- och vätskeregistreringar noterat att det serveras stora mängder fikabröd som visserligen ger energi men nästan inget protein, och kostnaden för sötsaker diskuteras aldrig. Däremot är det ibland diskussioner om att ägg är för dyrt och behöver begränsas, något som Cecilia anser är skevt prioriterat. Det är angeläget att jämföra det som är viktigt i sammanhanget. Här har de ett tätt samarbete med köket för att både servera proteinrika mellanmål och minska matsvinnet, där t.ex. överblivet ägg från frukosten kan bli till snittar med ägg på kvällen.

 

HITTILLS BARA POSITIVA REAKTIONER OCH STORT ENGAGEMANG FRÅN DELTAGARE OCH PERSONAL

På Kinnevaldsgården har de hittills inte stött på några problem med införandet; både personal och deltagarna är väldigt positiva till OPEN-projektet. Det är bara en deltagare som i positiv bemärkelse tycker att hen har fullt upp och inte hinner med extra aktiviteter.

Någonting Cecilia tycker är intressant med projektet är att arbeta med en grupp patienter och att teamarbetet då blir ännu viktigare än när man jobbar med enskilda individer. Reflektionen en dryg vecka efter att Kinnevaldsgården har startat sitt projekt är att fler kontaktar Cecilia – något hon ser som positivt att intresset och engagemanget för nutritionen lyfts. De har även märkt ett stort engagemang hos deltagarna som prioriterar sina uppresningar och kommer till Sofia för att berätta hur det går för dem – de känner sig utvalda och stolta över sin insats.

En del i framgången med införandet av projektet är att både personal och deltagare fått vara delaktiga tidigt i processen. Först gick de igenom införandet i Kvalitetsrådet, och alla har informerat sina kollegor i respektive yrkesgrupp. Personalen har även fått titta på en kort informationsfilm om OPEN från Stockholms Sjukhem, ett av äldreboendena där OPEN-studien utfördes. Eftersom Kinnevaldsgården har arbetat aktivt med både nutrition och aktivitet har projektet tagits emot positivt av personalen. Sofia pratade även tidigt med de deltagare som valdes ut och berättade kortfattat om OPEN-studien, hur projektet skulle genomföras hos dem samt fördelar med interventionen, och mötte enbart positiva reaktioner. Alla deltagare har även fått sätta individuella mål för interventionen och är förväntansfulla för vad de kan uppnå på dessa 12 veckor.

ETT ARBETSSÄTT FÖR ATT FRÄMJA GOD HÄLSA OCH BRA FUNKTION

På Kinnevaldsgården är främsta målet med projektet att få omsorgstagare med god hälsa och bra funktion som känner sig trygga och självständiga. Det långsiktiga målet är att detta ska bli ett standardiserat sätt att arbeta med rehabilitering, nutrition och hälsa inom hela teamet – en naturlig del av allas vardag. Därför har de redan funderat på övningar för dem som inte kan resa sig, och har även köpt in hantlar och gummiband som de erbjuder regelbundna träningspass med. Cecilias förhoppning är att arbetssättet på sikt ska sprida sig till övriga äldreboenden i kommunen.

Cecilia berättar att det inte är en slump att de valde att starta med projektet på Kinnevaldsgården, med enhetschefen Sofia som är väldigt engagerad inom nutrition. Hon lyfter att enhetschefen har en stor roll och är en väldigt viktig pusselbit för att ett förändringsarbete ska fungera. Undersköterskorna utför en stor del av insatserna med omsorgstagarna, men finns inte stöd, tydlighet och engagemang från ledningen är det svårt att utföra en förändring. I detta projekt lyfter Cecilia även hela teamet med uppföljning av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

GÖR DET ENKELT – STUDIEN ÄR REDAN GJORD!

Cecilias bästa tips för att lyckas med införandet är en bra chef som kan driva frågan, med en förankring uppåt i organisationen. Sofia lägger till att det är viktigt att inte krångla till det; hitta de små sakerna i vardagen utan att insatserna ska bli en stor grej, t.ex. uppresningar när omsorgstagaren ändå ska få hjälp att gå ut till matsalen eller vid påklädning där uppresning kan ske mellan varje klädesplagg. Gällande näringsdrycker kan de med fördel serveras tidig morgon och sen kväll för att samtidigt förkorta tiden för nattfasta. ”Ju mer man kan automatisera desto större chans är det att det blir av”. Den som tycker att det är intressant att följa upp t.ex. mätvärden kan göra det, men det är inget måste – det går lika bra att gå på omsorgstagarens upplevelser. De påpekar att studien redan är gjord  så Kinnevaldsgårdens projekt är ingen studie – de jobbar för en bättre vardag för omsorgstagarna!

Intervjun hölls den 9 juni 2021 i form av ett samtal mellan Cecilia Svanberg, Sofia Herbertsson, Sara Karlsson och Lisa Joneland. Skrivet av Lisa Joneland.

NÄRINGSDRYCKEN I STUDIEN

Näringsdrycken i studien: Fortimel Compact Protein

Nutricia har tagit fram graderade shotglas som rymmer ½ flaska Fortimel Compact Protein. Beställ shotglasen gratis till din verksamhet! 

Relaterad läsning

Så fick vi in näringsdryckerna i läkemedelsmodulen

Inspirerande intervju om hur några knapptryck ökat följsamhet till nutritionsbehandling.

Läs mer

NUTRITION VID COVID-19

Ta del av olika regioners behandlingsrekommendationer under och efter Covid-19.

Läs mer
Print Page