Terapiområden & medicinsk nutrition

Medicinsk nutrition ses idag som en mycket användbar och ibland helt avgörande del inom sjukvården. Den är inte avsedd som botemedel mot sjukdomar, men används av läkare och dietister som ett komplement till traditionell medicinering och som ett redskap för att stärka patientens förmåga att kämpa mot sjukdom eller diagnos.

Terapiområden

Här kan du läsa om de områden som vi fokuserar på.

Minnesförlust och tidig Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är ett komplext tillstånd som börjar sin utveckling årtionden innan symtom uppträder. Tidiga tecken innebär minnesproblem och svårigheter med komplexa uppgifter.

Läs mer

Skörhet, Sarkopeni och sjukdomsrelaterad undernäring

En hälsosam, näringsrikt balanserad kost är viktig under hela livet, men när man blir äldre eller om man blir sjuk kan det vara svårt att få i sig de viktiga näringsämnena som man behöver.

Läs mer

ADHD

Ungefär 3-6% av barn i skolåldern uppskattas ha ADHD. Många föräldrar till barn med ADHD kan känna sig oroliga över barnets matsituation och matintag vid medicinering.

Läs mer

Dysfagi och Stroke

Dysfagi är svårigheter med att tugga eller att svälja. Olika sjukdomar som t.ex. stroke, neurologiska sjukdomar, förträngningar i matstrupen kan påverka sväljförmågan.

Läs mer

CEREBRAL PARES

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för rörelsehinder orsakat av skada eller utvecklingsrubbning i den omogna hjärnan någon gång innan två års ålder, antingen innan födseln, under förlossningen eller senare.

Läs mer

Enteral nutrition

Enteral nutrition med sondnäring kan upprätthålla nödvändig näringstillförsel när patientens förmåga att äta vanlig mat är nedsatt eller omöjlig under kortare eller längre tid.

Läs mer

Epilepsi & Ketogen kost

Epilepsi är den vanligast förekommande neurologiska åkomman. Världshälsoorganisationen, WHO, estimerar, att omkring 1% av världens befolkning lider av epilepsi.

Läs mer

Hämmad tillväxt

Optimal tillväxt och utveckling i barndomen är avgörande för god hälsa och välmående också i framtiden. Det finns olika orsaker till varför barn kan ha svårt att växa optimalt.

Läs mer

Kritiskt sjuka

Idag behandlar intensivvårdsenheter fler äldre patienter med fler komplikationer än någonsin tidigare. Deras chanser att överleva och återhämta sig har däremot förbättrats signifikant under det senaste årtiondet pga. framsteg inom vetenskap och teknologi.

Läs mer

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor som karakteriseras av långsamt ökande förträngning av luftrören. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med den utan att ha fått diagnos.

Läs mer

Medfödda metabola sjukdomar och PKU

Medfödda metabola sjukdomar är sällsynta sjukdomar som orsakas av en ärftlig defekt som kan påverka kroppens förmåga att bryta ner vissa näringsämnen i mat, exempelvis aminosyror.

Läs mer

Mjölkproteinallergi

Mjölkproteinallergi är den vanligaste matallergin hos små barn, 2-3% av alla spädbarn har komjölksallergi, med varierande symtom

Läs mer

Onkologi

Vid cancer är det vanligt förekommande med otillräckligt näringsintag som kan leda till viktminskning. Mer än 50 % av alla cancerpatienter upplever viktminskning vid diagnos och hos många patienter fortsätter näringsstatusen att försämras under och efter behandling.

Läs mer

Svårläkta sår

Svårläkta sår är smärtsamt för patienten och ger lägre livskvalitet. Det kan också innebära ökad risk för infektion, förlängd sjukhusvistelse och ökat behov av personal vilket medför ökade kostnader.

Läs mer

Medicinsk nutrition

Många sjukdomstillstånd blir lättare att hantera om patienten får en skräddarsydd diet. I vissa fall kan bristande aptit bero på rent fysiska orsaker, som t.ex. hos strokepatienter som har svårigheter eller ibland inte klarar av att svälja. Problemen finns även hos små barn med neurologiska funktionshinder. Ibland kan problemet med otillräckligt näringsintag helt enkelt vara orsakat av minskad aptit, vilket är vanligt hos cancerpatienter eller äldre. I de här fallen kan medicinsk nutrition vara till stor hjälp.

I särskilda fall, t.ex. hos spädbarn med svår mjölkallergi eller patienter med ovanliga medfödda ämnesomsättningsrubbningar, kan rätt sorts diet vara livsavgörande. Ett hypoallergent preparat kan vara det enda sättet mot de symtom som mjölkallergi hos spädbarn medför. För patienter med PKU (Fenylketonuri) eller MSUD (Maple syrup urine disease) kan en specifik aminosyrabaserad näringsprodukt vara nyckeln till rätt metabol balans under en hel livstid.

Läs också

Näringsdrycker - vad, varför och för vem

Näringsdrycker, också kallat kosttillägg, är produkter som används i kostbehandlingen av sjukdomsrelaterad undernäring och klassificeras som Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Läs mer