ADHD

9 september 2020

JÄMLIK VÅRD FÖR BARN MED ADHD OCH NUTRITIONSPROBLEM

De senaste två åren har BUP i Region Dalarna satsat på ett förbättrat nutritionsomhändertagande av barn med läkemedelsbehandlad ADHD. Startskottet gick i juni 2018 när BUP Dalarna och Nutricia bjöd in BUPs personal till en inspirationsföreläsning med fokus på barn och unga med ADHD-läkemedelsbehandling och nutritionsproblematik. Resultatet?
En regionsövergripande riktlinje!

Läs intervjun med Anna Ståhlkloo som är Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Dalarna.Dela

I Dalarna sker uppföljningen av barn och unga med ADHD i öppenvården av sjuksköterska och läkare. När BUP Dalarna påbörjade processen med framtagandet av riktlinjen, var rutinen att de barn med ADHD och dåligt nutritionsstatus och i risk för undernäring, remitterades vidare till 20% dietistresurs på BUP, för bedömning och förskrivning av näringsdryck. Nutritionsproblematiken hos barn med ADHD hanterades således redan av BUP, men det saknades ett fokus och ett gemensamt uttalat arbetssätt kring vilka insatser som kan sättas in, av vilken profession och när, för att stödja barnen på bästa sätt, gällande kost, fysisk aktivitet och sömn.

Inspirationsföreläsningarna hölls av en läkare, en dietist och en sjuksköterska, alla specialiserade inom barn- och ungdomspsykiatri och några utav Sveriges ledande experter inom området barn med ADHD och matproblem. Syftet med föreläsningar hållna av olika professioner var att starta en tvärfunktionell diskussion kring arbetssätt runt dessa barn. Inspirationsföreläsningen blev således ett tillfälle där ord kunde sättas på just det sjuksköterskorna hade känt, och ett tillfälle att gemensamt se över hur matproblematiken för dessa barn kan hanteras. Anna beskriver det som att:

”Det var likt ett strålkastarljus som belyste att BUP Dalarna ej har jobbat aktivt i frågan tidigare, ett ämne som sjuksköterskorna har saknat dialog i. Sjuksköterskorna är bra på att identifiera matproblem och viktnedgång, men hur de ska agera därefter, har det saknats riktlinjer kring”

Efter inspirationsföreläsningen blev det tydligt att en riktlinje behövde upprättas, för att tydliggöra arbetssätt kring nutritionsproblem hos barn och unga, med ADHD-diagnos och läkemedelsbehandling. Yrkesutvecklaren sammanställde insikter och frågor som kommit upp efter inspirationsföreläsningen från sjuksköterskorna på BUP. En arbetsgrupp för riktlinjen sattes ihop, bestående av sjuksköterska, dietist och läkare. Dietisten höll även intern föreläsning på BUP som ett steg i det gemensamma arbetssättet framåt. Anna poängterar att framtagandet av riktlinjen var:

”En förutsättning för att kunna erbjuda vård på lika villkor, för att kunna sätta in rätt insats, belysa när dietist ska kopplas in, tydliggöra när näringsdryck ska sättas in samt kartlägga stegen innan dess.”

BUP Dalarnas ”Nutritionsriktlinjer vid läkemedelsbehandling av ADHD hos barn och ungdomar” publicerades i december 2019 och förhoppningen är att den ska stärka en jämlik vård för alla barn med ADHD i regionen. Barn ska få tillgång till dietist när behov finns, likartade insatser och råd från sjuksköterskan ska göras innan remiss sker, samt ge tydligare vägledning för läkaren. Specifika kostråd finns även som en bilaga till riktlinjen. Anna belyser även att:

”Arbetet gjorde det tydligt för oss på BUP att vi behöver en dietist, och att vi behöver det mer än på de 20% vi tidigare hade”

På frågan om Anna har några råd att dela till verksamheter som ser behov av liknande arbete kring nutrition och viktproblem, betonar hon vikten av att:

”Skapa delaktighet och samla alla internt där de hjälps åt. Möt upp behoven internt. Ha ett tydligt syfte och mål, samt en tidsplan för arbetsgången.”

Anna och personalen på BUP i Dalarna har uppnått mycket på kort tid, för att förbättra nutritionsomhändertagandet för patientgruppen barn med läkemedelsbehandlad ADHD. Detta trots att progressen i arbetet ibland utmanas av resursfrågor pga vakanser osv. Men än viktigare då att de har riktlinjen att luta sig mot, i den vardagliga vården av barnen med ADHD. Planen härnäst är att genomföra uppföljning och att utvärdera hur riktlinjen har fungerat och efterlevts, samt att utbilda nyrekryterad personal om riktlinjen. Det kontinuerliga förbättringsarbetet pågår således, vilket är vägen till framgång oavsett verksamhet.

Är du intresserad av att veta mer om utbildningar som Nutricia kan erbjuda inom området ADHD? Vi hjälper din verksamhet att skapa en utbildning anpassad efter era behov.

Vi välkomnar dig att ta kontakt med oss!
Anna Ståhlkloo

Anna Ståhlkloo

Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Dalarna

Print Page