Allergiprodukter barn

30 september 2022

NY EVIDENS – Systematisk översikt och metaanalys om synbiotika till spädbarn med komjölksproteinallergi

Spädbarn med komjölksproteinallergi (KMPA) har ofta obalans i tarmfloran, sk dysbios, vilket kan påverka immunförsvarets utveckling och öka risken för atopiska manifestationer senare i livet.

Flertalet enskilda studier har visat att en blandning av pre- och probiotika (synbiotika) i hypoallergen modersmjölksersättning ger kliniska fördelar, men forskningen har hittills inte sammanställts systematiskt.Dela

Nyligen publicerades en systematisk översikt och metaanalys* gällande aminosyrabaserad modersmjölksersättning med innehåll av synbiotika som kostbehandling till spädbarn med KMPA. 7 publikationer från RCT-studier på totalt 410 spädbarn med KMPA ingick i översikten.

Den sammantagna evidensen visar att tillägget av synbiotika ger kliniska fördelar med tillhörande kostnadsbesparingar1:

 • färre infektioner (35% reduktion)
 • lägre läkemedelsanvändning inkl antibiotika (48% reduktion)
 • färre sjukhusinläggningar (56% reduktion)

Tillskottet av synbiotika återbalanserar tarmfloran hos spädbarn med KMPA, till att bli mer lik den som ses hos friska ammade spädbarn, vilket troligen är sammankopplat med de bevisade kliniska effekterna.

Resultaten från denna systematiska översikt stödjer användningen av specifik synbiotika (B breve M16-V och prebiotika) för att förbättra behandlingsresultaten till spädbarn med KMPA, med hälsoekonomiska implikationer.

Läs den systematiska översikten och metaanalysen här!

*Systematiska översikter med metaanalys anses vara den mest pålitliga formen av vetenskapliga studier, då de bygger på en strukturerad genomgång av den tillgängliga litteraturen.

Neocate Syneo

Den enda aminosyrabaserade modersmjölksersättningen med unikt innehåll av pre- och probiotika som återbalanserar tarmfloran hos spädbarn med komjölksproteinallergi1-5.

Bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet och innehåller alla de essentiella/nödvändiga näringsämnen som stödjer tillväxt och utveckling. Bröstmjölken innehåller (naturligt) prebiotika och probiotika för att balansera barnets tarmflora och stödja immunförsvarets utveckling 6-7. Bröstmjölken är inspirationen till Nutricias (produktutveckling/)innovationer och vetenskapliga forskning.

NEOCATE SYNEO HAR BETYDELSE FÖR1, 8-10:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal
  – Färre läkemedelsförskrivningar, färre sjukhusinläggningar, färre konsultationer
 • Sjukvården
  – Potentiella kostnadsbesparingar genom färre läkemedelsförskrivningar (inkl. antibiotika) färre sjukhusinläggningar, och kortare vårdkedja-
 • Patienten
  – Effektiv symtomlindring, färre infektioner, rapporterat förbättrad livskvalitet

Referenser:
 1. Sorensen K et al. Amino acid formula containing synbiotics in infants with cow’s milk protein allergy: A systematic review and metaanalysis. Nutrients. 202;13:935.
 2. Fox A et al. A specific synbiotic-containing amino acid-based formula in dietary management of cow’s milk allergy: a randomized controlled trial Clin Transl Allergy. 2019;9:5.
 3. Candy D et al. A synbiotic-containing amino-acid-based formula improves gut microbiota in non-IgE mediated allergic infants. Pediatr Res. 2018;83:677–86.
 4. Burks W et al. Synbiotics-supplemented amino acid-based formula supports adequate growth in cow’s milk allergic infants. Ped Allergy Immunol. 2015;26:316–22.
 5. Chatchatee P, Nowak-Wegrzyn A, Lange L, et al. Tolerance development in cow’s milk-allergic infants receiving amino acid-based formula: A randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2021;S0091-6749(21)01053-8.
 6. Boehm G et al. Oligosaccharides from milk. J Nutr. 2007;137:8475–95.
 7. Moossavi S et al. The Prebiotic and Probiotic Properties of Human Milk: Implications for Infant Immune Development and Pediatric Asthma. Front Pediatr. 2018;6:197.
 8. Sorensen K et al. The use of an amino acid formula containing synbiotics in infants with cow’s milk protein allergy – effect on clinical outcomes. Nutrients. 2021;13:2205.
 9. Kinnear F et al. Healthcare professional and parental survey exploring the effects of an amino acid formula containing synbiotics in the management of cow’s milk allergy. Poster presentation at the 8th International Conference on Nutrition and Growth, accepted May 2021.
 10. Kinnear KJ. Insights into the role of an amino acid formula containing synbiotics in the clinical management of infants with cow’s milk protein allergy. Complete Nutrition (CN). 2021.
Print Page