Denna sida och dess information är till för personal inom hälso-och sjukvården.

Vi håller sjukhus, vårdhem, hemtjänster, studenter, apotek och grossister uppdaterade om produkt-och utveckling, forskning och studier samt våra kurser och akademiska evenemang. Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso-och sjukvården eller om du är patient med recept. Om du är patient eller anhörig kan vi också hjälpa dig att komma till våra sidor speciellt för er. Om du vill ändra ditt val i framtiden måste du ta bort dina cookies.

Näringsdrycker - vad, varför och för vem

Näringsdrycker, också kallat kosttillägg, är produkter som används i kostbehandlingen av sjukdomsrelaterad undernäring och klassificeras som Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Varför näringsdryck/kosttillägg

Livsmedelsverket:
Hos många människor med kronisk sjukdom och som utvecklar undernäring räcker inte ätstödjande åtgärder till för att kunna motverka försämringen. Ett viktigt komplement till maten blir då kosttillägg, som i många sådana situationer kan underlätta nutritionsbehandlingen. Syftet med kosttillägg och berikning är att de ska utgöra ett komplement till den vanliga maten när den inte räcker till för att tillfredsställa behovet av energi och näring. Effekterna av att komplettera ett bristande energi- och näringsintag med kosttillägg är väl dokumenterad(1).

Socialstyrelsen:
Socialstyrelsen har i föreskriften SOSFS 2014:10 fastslagit att vårdgivaren ska ha rutiner för att:
✔ Förebygga undernäring ✔ Upptäcka undernäring ✔ Behandla undernäring

Vilka är fördelarna med näringsdrycker?

 • Användarvänlig förpackning som säkerställer hygien, kvalitet och säkerhet för patienten.
 • Reglerade av EU och ingår i nationella och internationella guidelines.
 • Baserade på vetenskaplig kunskap och sunda medicinska principer.
 • Lång hållbarhet (9-12 mån) tack vare UHT-sterilisering. Innehåller inga konserveringsmedel.
 • Administrering, ordination och följsamhet kan styras via förskrivning och medicinsk övervakning.
 • En standardiserad och balanserad blandning av energi, protein, kolhydrat, fett, vitaminer och mineraler – för att möta behoven hos målgruppen.
 • Vetenskaplig evidens för effekt.

 

Nutricia Näringsdrycker

Internationella guidelines om näringsdrycker/kosttillägg

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics(2).
Använd näringsdrycker/kosttillägg till geriatriska patienter för att öka intaget av energi, protein och mikronäringsämnen, bibehålla eller förbättra nutritionsstatus och förbättra överlevnaden hos patienter som är undernärda eller riskerar undernäring

 • Hos patienter som är undernärda eller i risk för undernäring, använd kosttillägg för att öka intag av energi, protein och mikronutrienter, bibehålla eller förbättra näringsstatus och förlänga överlevnaden [A]
 • Hos sköra äldre, använd kosttillägg för att förbättra eller bibehålla näringsstatus [A]
 • Hos geriatriska patienter som genomgått höftfraktur och ortopedisk kirurgi, använd kosttillägg för att reducera komplikationer [A]
 • Vid tidig eller moderat demens, överväg kosttillägg och tillfällig sondmatning för att säkerställa adekvat energi- och näringstillförsel och för att förebygga undernäring [C]
 • Kosttillägg, speciellt med högt proteininnehåll, kan reducera risken för att utveckla trycksår [A]
 • Om risk för undernäring föreligger ( t.ex otillräckligt näringsintag, ofrivillig viktminskning >5% inom 3 månader eller >10% inom 6 månader eller BMI <20) initiera kosttillägg och/eller sondnäring i tidigt skede [B]

[X] = evidensgrad

NICE UK

The National Institute for Health and Care Excellence(3)

 • Sjukvårdspersonal bör överväga kosttillägg för att förbättra näringsintaget hos personer som kan svälja säkert och är undernärda eller i risk för undernäring.
 • Sjukvårdpersonal bör se till att det totala intaget av oralt nutritionsstöd innehåller en balanserad blandning av protein, energi, fibrer, elektrolyter, vitaminer och mineraler.

Om berikade livsmedel

NICE UK

The National Institute for Health and Care Excellence(3)
I näringsrekommendationerna uppmanas försiktighet med användningen av berikade livsmedel som bara ger extra energi och/eller protein, men utan tillräckliga mängder av vitaminer och mineraler.

Nutricia Näringsdrycker


Referenser

1. Sverige. Statens livsmedelsverk. Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg. Uppsala: Statens livsmedelsverk; 2003:34-42.
2. Volkert D. et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr. 2006;25(2):33060.
3. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Nutrition support in adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (clinical guidelines 32). London, NICE. 2006.