Nordic Expert Opinion Guide

En praktisk guide för dig och ditt team att följa för att implementera medicinsk nutrition som en del av cancervården.

HJÄLPER DIG ATT BELYSA OCH BEHANDLA UNDERNÄRING

Brist på tydliga riktlinjer och processer i klinisk praxis kan ofta leda till bristande fokus på nutritionen. För att undvika detta har en nordisk expertpanel tagit fram en enkel tillämplig praktisk guide, för dig och ditt team att följa för att integrera medicinsk nutrition som en del av cancervården.

BASERAD PÅ INTERNATIONELLA GUIDELINES

Den här guiden baseras på European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) guidelines (2), the Lancet Oncology: Quality-of-life assessment in palliative care (3) och The Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) kriterierna (4).

Följ dessa steg för att säkerställa bästa omvårdnad av patienter med cancer:

1. Tidig identifiering av patienter med risk för undernäring (screening)
2. Korrekt diagnos undernäring/kakexi
3. Individuell nutritionsåtgärd
4. Behandla symptom av ät-och sväljsvårigheter (t.ex. illamående, svamp, smärta etc.)
5. Uppföljning

Roller och ansvar – ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt

I det nordiska expertutlåtandet rekommenderas ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt för att säkerställa att nutritionen ingår som en del av den medicinska behandlingen av cancer. De föreslår att teamet ska inkludera onkologer, dietister och sjuksköterskor. Varje funktion utför olika uppgifter, men samarbetar ändå kring nutritionsbedömning och utvärdering av insatsen.

Läs mer om vilken betydelse du har som onkolog här.
Läs mer om vilken betydelse du har som sjuksköterska eller dietist här.

Referenser

1. Gabor L et al. Nutrition in cancer care – a brief, practical guide with a focus on clinical practice. JOC Oncol Practice in press 2021 (and data on file).
2. Arends J et.al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):11-48.
3. Kaasa S et al. Lancet Oncology Commission 2018; 19(11):e588-e653.
4. Cederholm T et al. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):1-9.