VIKTFÖRLUST & ÖVERLEVNAD VID CANCER

VIKTFÖRLUST & ÖVERLEVNAD FÖR PATIENTER MED CANCER

Viktförlust är en oberoende prediktiv faktor för kortare överlevnad. Omkring 10-20% av all dödlighet i cancer är direkt relaterad till undernäring snarare än den underliggande cancersjukdomen.1-3 Undernäring hos patienter med cancer kan variera från 10% till mer än 80% beroende på tumörform.1 Även hos cancerformer som bröstcancer som inte direkt påverkar mag-tarmkanalen lider 2 av 10 patienter av undernäring.2

Studier har funnit att viktförlust hos patienter med cancer associeras med en kortare överlevnad.

En internationell prospektiv observations studie med över 8000 patienter har visat att en viktförlust med mer än 2,5 % eller BMI lägre än 25 är associerat med kortare överlevnad.3 Detta är oberoende BMI-nivå och forskare i studien drar slutsatsen att viktstabila patienter eller patienter med BMI > 25 har den längsta överlevnaden.3

Skillnader i medianöverlevnad

Tabellen nedan skildrar skillnaderna i medianöverlevnad i tid, oberoende av typ av cancer, stadie och fysisk förmåga:
Viktförlust och BMI Nutricia Sverige 2020

VARFÖR TAPPAR PATIENTER MED CANCER VIKT?

Patienter med cancer tappar ofta i vikt som en konsekvens av de metabola förändringarna som orsakas av inflammation av tumören, som ger ökad katabolism. Viktförlusten kan även bero på ett minskat matintag orsakat av smärta, illamående och biverkningar av cancerbehandlingen. 4,5

Vanliga biverkningar som uppges av patienter med cancer som påbörjar cytostatika- och strålbehandling är kräkningar, bitter och metallisk smak, känsla av illamående och muntorrhet.8-10

Upp till 70% av patienterna med cancer upplever smakförändringar som en biverkan av behandling.11 Detta kan ha en negativ påverkan på nutritionsstatus och kan leda till ännu större viktförlust.12 Viktförlusten kan i sin tur leda till förlust av muskelmassa och sarkopeni hos patienten.13

Experter och patientföreningar uppmanar till att stärka nutritionens roll och som borde ingå som en del i behandlingen av cancer

Viktförlust och BMI Nutricia Sverige 2020

Utmaningen för patienter med cancer är ofta att nå upp till sitt rekommenderade näringsintag. Studier visar att protein och energiintaget ligger långt ifrån det ökade behovet som förligger vid behandling av cancer.14

Kosttillägg och sondnäring med hög andel protein kan hjälpa patienter att nå näringsbehov och bibehålla muskelmassa under behandling. Att bibehålla muskelmassa leder till en minskad risk för dosbegränsad toxicitet och färre framskjutna behandlingar för patienten.15

LÅG MUSKELMASSA BEGRÄNSAR BEHANDLING

Eftersom dosen cytostatika beräknas utifrån längd och vikt ( body surface area), kommer individer med samma BMI men med olika mängd muskelmassa erhålla exakt samma dos cytostatika.

Den fettfria massan utgör ett läkemedels distributionsvolym, så en patient med en mindre mängd muskelmassa och samtidigt högt BMI kommer tillföras en högre dos cytostatika.

Den här patienten har en ökad risk för att behandlingen begränsas av ökad toxicitet vilket kan leda till uppehåll i behandling, sjukhusinläggning och i värsta fall att patienten avlider.16

På samma sätt kan en smal person med normalt BMI men med en hög andel muskelmassa tåla behandlingen bättre.

UNDERNÄRING ÄR EN VIKTIG PREDIKTOR FÖR EFFEKT AV BEHANDLING OCH TOXICITET VID CANCER(13)

European guidelines

European guidelines för nutrition rekommenderar tidig screening och adekvat supplementering av energi- och proteinrikt kosttillägg eller sondnäring.

Proteinbehovet hos patienter med cancer är upp till det dubbla jämfört med rekommenderat intag till friska vuxna personer.15,17

Rekommenderad guideline för energi:
25-30 kcal / kg / dygn

Rekommenderad guideline för protein:
1-1,5 g / kg / dygn

 

 

Läs mer

Medicinsk nutrition & livskvalitet

Forskning visar att medicinsk nutrition kan påverka livskvaliteten.

Läs mer

Nordic Expert Opinion

En praktisk guide för dig och ditt team att följa för att implementera medicinsk nutrition som en del av cancervården.

Läs mer

Näringsdrycker för patienter med cancer

Läs mer om våra näringsdrycker för patienter med cancer

Läs mer

Preoperativ nutrition

Vikten av preoperativ nutrition för postoperativa fördelar och minimera katabol stress

Läs mer

MUSKELMASSA & TOXICITET

Toxicitet vid behandling och effekt av hög andel muskelmassa och muskeldensitet

Läs mer

SMAKFÖRÄNDRINGAR OCH CANCERBEHANDLING

Smakförändringar kan leda till undernäring, en viktig prediktor för sjuklighet, dödlighet, behandlingsrespons och toxicitet.

Läs mer

Referenser

1. Hébuterne X et al. JPEN 2014;38:196–204.
2. Liposits G et al. Nutrition in cancer care: A brief, practical guide with a focus on clinical practice. JCO Oncol Pract 2021 Jan 14:OP2000704
3. Martin L, et al. J Clin Oncol. 2015 Jan 1;33(1):90-9
4. Caro M et al. Clin Nutr. 2007;26(3): 289-301
5. Fearon K et al. Nat Rev Clin Oncol. 2013; 10(2):90-9
6. Caro M et al. Clin Nutr. 2007;26(3): 289-301
7. Fearon K et al. Nat Rev Clin Oncol. 2013; 10(2):90-9
8. Epstein JB, Barasch A. Oral Oncol 2010; 46(2): 77–81
9. McGreevy J, Orrevall Y, Belqaid K et al. Support Care Cancer 2014;22(10): 2635–2644
10. Turner L et al. 2013 Quintessence Int. 2013 March ; 44(3): 267–279
11. Spotten LE et al. 2017. Annals of Oncology 28: 969–984, 2017
12. Brisbois TD et al. Journal of Pain and Symptom Management Volume 41, Issue 4, April 2011, 673-683
13. Levolger S, et al. Br J Surg. 2015 Nov;102(12):1448-58
14. Mardas M et al, 2016 Support Care Cancer, 24(6):2619-25
15. Arends J, et al. ESPEN Guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr 2016;doi
16. Prado CM et al, 2016 Proc Nutr Soc; 75(2):188-98
17. Presented at ESMO guideline session 2018. Paper under preparation1. Hébuterne X et al. JPEN 2014;38:196–204.

Print Page