Souvenaid är en nutritionsterapi för patienter i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom som har en kliniskt dokumenterad effekt av att förbättra minnet hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Souvenaid fungerar som medicinsk nutrition för patienter som befinner sig i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom, och tillför en unik kombination av näringsämnen som främjar synapsformationen.

Minnesförlust

Minnesförlust är ett av de första symtom som uppträder vid Alzheimers sjukdom, och ett typiskt tecken på den kognitiva nedsättning som sjukdomen orsakar. Förlust av minnet leder till allt från frustration (t.ex. om hemnycklarna förläggs) till farliga situationer (t.ex. om patienten glömmer att stänga av spisen) och kan få stora konsekvenser för patientens livskvalitet(4). Till följd av detta kan patienterna bli allt mer osäkra och passiva och allt mer beroende av vårdgivare (4-6).  Synapsförlust är det kännetecken hos Alzheimers sjukdom som uppvisar starkast korrelation till försämrat minne (7-9).

Schematisk bild över hur symtomen utvecklas (1-3).

 

Episodiska minnesstörningar är ett av de första symtomen på Alzheimers sjukdom.

Episodiska minnesstörningar är ett av de första symtomen på Alzheimers sjukdom.

Minnes- och synapsförlust

Synapsförlust är det kännetecken hos Alzheimers sjukdom som uppvisar starkast korrelation till försämrat minne. Förlusten av synapser tros uppkomma redan innan de kliniska symtomen hos Alzheimers sjukdom uppträder.
Alzheimers sjukdom karakteriseras av beta-amyloidplack, neurofibrillära tangles, nervcellsdöd och synapsförlust(1-4). Av alla kännetecken hos Alzheimers sjukdom är synapsförlust det som uppvisar den starkaste korrelationen till minnesförlust.

 

Dessutom tros förlusten av synapser börja mycket tidigt i sjukdomsförloppet, redan innan de kliniska symtomen hos Alzheimers sjukdom uppträder (2-4).
Synapsförlust kan korreleras direkt till den progressiva kognitiva nedsättning som tillhör sjukdomsbilden för Alzheimers sjukdom (3).

Alzheimers sjukdom karakteriseras av beta-amyloidplack, neurofibrillära tangles och synapsförlust (4)

Alzheimers sjukdom karakteriseras av beta-amyloidplack, neurofibrillära tangles och synapsförlust (4)

Minskat antal synapser vid mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom jämfört med kontrollgrupp (3)

Minskat antal synapser vid mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom jämfört med kontrollgrupp (3)

Korrelation mellan antalet synapser och minnets funktion (3)

Korrelation mellan antalet synapser och minnets funktion (3)


Näringsämnen och synapsformation

Såväl formationen som förlusten av synapser sker kontinuerligt under en människas liv (synaptisk plasticitet), och synapserna i hjärnan remoduleras löpande(1, 2). Synapserna består av nervcellsmembran, vilka i huvudsak är uppbyggda av fosfolipider [1,2]. Neuronal membransyntes sker via Kennedy pathway  och den kräver en rad specifika näringsämnen och prekursorer för att syntetisera fosfatidylkolin som är den vanligaste fosfolipiden i hjärnan (3-13). Dessa specifika prekursorer är dokosahexaensyra (DHA), eikosapentaensyra (EPA), uridin (i form av uridinmonofosfat, UMP), fosfolipider och kolin. Kofaktorerna B-vitaminer, E-vitamin, C-vitamin och selen förbättrar biotillgängligheten hos de nämnda prekursorerna. Detta genom att öka substratmättnaden hos de enzymer med låg affinitet som ingår i hjärnans fosfolipidsyntes.

 

Kennedy pathway för nervcellsmembransyntes

Kennedy pathway för nervcellsmembransyntes

I reaktionsvägen för fosfolipidbildning fyller uridin, kolin och de långkedjiga fleromättade omega-3-fettsyrorna (PUFA) funktionen av prekursorer, medan vitaminerna och fosfolipiderna agerar som kofaktorer (3-13). Om någon av de här prekursorerna saknas får detta steg i metaboliseringen en bromsande effekt på fosfolipidsyntesen. På samma sätt förstärks fosfolipidsyntesen när kroppen får mer av de nämnda näringsämnena och prekursorerna.

 

Synapsformation vid Alzheimers sjukdom

I likhet med minnesförlust och andra kognitiva symtom är synapsförlust ett av kännetecknen på Alzheimers sjukdom(14-16). Det finns gott om belägg som styrker att patienter med Alzheimers sjukdom har ett behov av särskilda näringsämnen (17-25). Lägre halter av flera av de näringsämnen som krävs för fosfolipidsyntes via Kennedy pathway har konstaterats hos patienter med Alzheimers sjukdom, jämfört med kontrollgrupper med deltagare i samma ålder. Detta antas bero på skillnader i absorption, upptagningsförmåga och metabolism (26-28).

Intag av specifika näringsämnen ökar antalet fosfolipider i hjärnan

Preklinisk forskning visar att det finns ett samband mellan specifika näringsämnen och en ökning av fosfolipidhalten, antalet dendritutskott och neuritutväxten i hjärnan(29). Forskning visar även att det bästa resultatet uppnås när en kombination av dessa näringsämnen tillförs. Prekliniska studier visar även att inlärningen och minnet förbättras genom intag av dessa näringsämnen (6,7). Det är utifrån de här forskningsresultaten som Souvenaid tagits fram. Effekterna av Souvenaid har dokumenterats genom två dubbelblinda, randomiserade kontrollerade kliniska studier där deltagarna var patienter med mild Alzheimers sjukdom (30, 31).

Nutrition vid Alzheimers sjukdom

Medicinsk nutrition förser patienter med speciella näringssammansättningar för nutritionsbehandling av olika sjukdomar. För att främja nervcellsmembranssyntesen och synapsformationen behöver specifika näringsämnen hållas på en viss nivå. Forskning inom området pågår men redan idag vet man att patienter med Alzheimers sjukdom har behov av specifika näringsämnen.

Forskning inom området pågår med redan idag finns gott om belägg som styrker att patienter med Alzheimers sjukdom har ett behov av särskilda näringsämnen (1-5):

  • För att motverka effekterna av synapsförlust vid Alzheimers sjukdom krävs det att kroppen har tillgång till vissa specifika näringsämnen. Med hjälp av dessa kan relevanta metaboliseringsvägar förstärkas och bildningen av fosfatidylkolin (den vanligaste fosfolipiden i hjärnan) stimuleras. Fosfolipiderna tas upp av nervcellsmembranen, vilka i sin tur krävs för att synapser ska kunna bildas (6).
  • För att fosfolipider ska kunna bildas krävs det att lagom stora halter av vissa specifika näringsämnen finns i kroppen (t.ex. omega-3-fettsyror). Halten av just dessa näringsämnen verkar vara otillräcklig hos Alzheimer-patienter (6-12).
  • Störningar i metaboliseringsvägarna kan leda till minskad biotillgänglighet för dessa näringsämnen hos patienter med Alzheimers sjukdom (7, 8, 13-15).

Patienter med Alzheimers sjukdom har behov av specifika näringsämnen.


Om Souvenaid

Souvenaid är en medicinsk näringsdryck för patienter i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom med en unik, patenterad kombination av näringsämnen som stödjer synapsformationen (1-3).  Souvenaid är en nutritionsterapi vid tidig Alzheimers sjukdom som möter patientens speciella näringsmässiga behov.

Souvenaid rekommenderas att tas dagligen, fortlöpande.

  • Souvenaid är en färdig näringsdryck i tre smaker (kaffe, vanilj och jordgubb) för intag en gång om dagen. Flaskorna är små och behändiga (125 ml) och säljs i 4-pack.
  • Serveras väl kyld för bästa smak.
  • Bör användas i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer om Souvenaid på vår produktsida

Har du frågor om Souvenaid är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, Nutricia Direkt. 

 


Kliniska prövningar av Souvenaid

Souvenaid har en kliniskt dokumenterad, minnesförbättrande effekt hos patienter med mild Alzheimer, och är resultatet av över 10 års forskning.

Den vetenskapliga rationalen bakom utvecklingen av Souvenaid är baserad på specifika näringsämnens möjlighet att stimulera nervcellsmembran och synapsformation och hypotesen att kombinationen av dessa näringsämnen ger kliniskt relevanta fördelar för patienter med Alzheimers sjukdom.
Souvenaid bygger på rönen av över 10 års forskning. Prekliniska studier som utförts vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och utgör grunden för Souvenaids kliniska studieprogram. Läs mer om studierna på souvenaid.com

 

Souvenir I

Visade att intag av Souvenaid signifikant förbättrar minnet (enligt den reviderade versionen av Wechsler-testet) och tolererades väl av tidigare obehandlade patienter med mild Alzheimers sjukdom under den 12 veckor långa studien.

Souvenir II

Visade att intag av Souvenaid signifikant förbättrar minnet (enligt neuropsykologiska tester, NTB) under 24 veckor, och att Souvenaid visade en likvärdig toleransnivå som kontrollgruppen. Studiepopulationen bestod av läkemedelsnaiva patienter med tidig Alzheimers sjukdom som inte stod på annan Alzheimerbehandling.

 

S-Connect

Det finns fler kliniska studier som undersöker Souvenaid vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom (S-Connect) och hos patienter med prodromal Alzheimers sjukdom (LipiDidiet).

Läs mer om S-Connect studien här

 

LipiDiDiet

Kan medicinsk nutrition ha en inverkan i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom? En klinisk studie publicerad i The Lancet Neurology visar intressanta resultat.

Läs mer om LipiDiDiet-studien här

 

Läs också

Sammanfattning från NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22766770

Preklinisk forskning

Den vetenskapliga förklaringen bakom Souvenaids verkningsmekanism bygger på vissa näringsämnens förmåga att stödja nervcellsmembransyntes och synapsbildning, vilket ligger till grund för hypotesen att en kombination av dessa näringsämnen kan vara till betydelsefull kliniskt nytta för patienter med tidig Alzheimers sjukdom.

Utvecklingen av Souvenaid är resultatet av 10 års forskning. Det kliniska forskningsprogrammet för Souvenaid bygger på preklinisk forskning som har utförts vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1–20).

 

Kliniska studier

Första nutritionsterapin som har en klinisk dokumenterad minnesförbättrande effekt hos patienter i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom, visar 2 randomiserade, dubbelblinda, kontrollerade studier – Souvenir I och II.
Effekten av nutritionsterapi med Souvenaid har fastställts i två studier, Souvenir I och II, visade minnesförbättring hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom, vid intag av Souvenaid en gång om dagen under 12 respektive 24 veckor (1,2).

Souvenaid är den första medicinska nutritionsterapin med klinisk bevisad minnesförbättrande effekt i dubbelblinda, randomiserade, kontrollerade, kliniska studier.  Läs mer om studierna på souvenaid.com

Referenser