Svårläkta sår

SVÅRLÄKTA SÅR

Svårläkta sår är smärtsamt för patienten och ger lägre livskvalitet. Det kan också innebära ökad risk för infektion, förlängd sjukhusvistelse och ökat behov av personal vilket medför ökade kostnader1.

Svårläkta sår beror ofta på bakomliggande sjukdom. Därför är det mycket viktigt att man utreder dessa patienter ordentligt2. Svårläkta sår innefattar bensår, fotsår hos personer med eller utan diabetes samt trycksår och är ett sår som inte läker på 6 veckor3. Dessa sår är vanliga i äldrevården och risken ökar med stigande ålder.

2019 fanns det ungefär 50 000 svårläkta sår i Sverige4.

Orsaker

Bensår kan uppkomma på grund av nedsatt blodcirkulation, tryck, bakomliggande sjukdom, såsom diabetes, eller en kombination av flera faktorer.

Venösa bensår är sår nedanför knät som uppstår på grund av dålig funktion i de blodkärl, vener, som för upp syrefattigt blod från benen tillbaka till hjärtat. Ett bensår som inte läker inom sex veckor kallas för svårläkt bensår.

Risken för sår ökar vid försvagat klaffsystem i venerna och vid djup ventrombos (blodpropp) som leder till svullnad och hudförändring i underbenen. Det är vanligt att såret orsakar smärta, klåda, stickningar och vätskning.

Arteriella sår uppstår vid benartärsjukdom, nedsatt funktion i de blodkärl som transporterar syrerikt blod ut i kroppen, på grund av åderförfettning (ateroskleros). Såren är ofta smärtsamma. Vid benartärsjukdom brukar man också få kärlkramp i benen vid gång, så kallad claudicatio intermittens.

Arteriella sår sitter ofta på vristen eller foten och ser utstansade ut i form av en grop.

Sår hos diabetiker är viktiga att upptäcka tidigt. På grund av försämrad känsel i fötterna vid diabetes kan det vara svårt att märka fotsår. Blodcirkulationen är ofta nedsatt, såren kan bli infekterade och är ofta svårläkta3.

Ett trycksår orsakas av att cirkulationen i ett område av huden har försämrats på grund av tryck. Ett trycksår kan komma snabbt, ibland bara på några timmar, och kan göra riktigt ont. Om en del av huden utsätts för ett ihållande tryck påverkas cirkulationen i området snabbt4.

Kroppsdelar där ben ligger nära hud är speciellt utsatta.

När patienten ligger på rygg vilar stora delar av kroppstyngden på korsbensregionen och på kotpelarens benutskott, och benens tyngd vilar tungt på hälarna.
När patienten ligger i sidoläge är det framför allt höfter, knänas insidor och fotknölar som belastas. När patienten sitter belastas sittbensknölarna.

Nutrition spelar en viktig roll vid sårläkning

Sårbehandling innebär ett mångfacetterat förhållningssätt, t ex lämplig madrass, rätt förband, behandling av underliggande sjukdom och korrigering av faktorer som kan försämra sårläkningen.

Optimal sårläkning kräver adekvat nutrition. Näringsbrist hindrar de normala processerna som hjälper kroppen genom de olika stadierna av sårläkning6. En dålig nutritionsstatus kan också orsaka utveckling av sår, man har t ex sett att patienter med dåligt näringsintag och låg kroppsvikt har en ökad risk för utveckling av trycksår7.

Nutritionens roll vid sårläkning:

  • Behandla undernäring
  • Korrigera underskott av näringsämnen, speciellt de  som har visat sig ha en direkt påverkan på sårläkningen.

Undernäring och sårläkning

Studier visar att undernäring påverkar sårläkningsprocessen negativt. Näringsbrist kan förlänga den inflammatoriska fasen genom att minska spridningen av fibroblaster och bildandet av kollagen och det kan även reducera draghållfasthet och angiogenes7.

En meta-analys från 2005 av Stratton et al8 visade att man genom att ge näringsdryck (250-500 kcal per servering) över en period på 2-26 veckor visade en signifikant lägre incidens av trycksår jämfört med ”standardvård”.

Sårläkning och icke-malnutrierade patienter 

Även om det finns en stark korrelation mellan undernäring och uppkomst av sår samt läkning av såren så har man sett att supplementering med en näringsdryck med tillsatt arginin, zink och antioxidanter visat en positiv effekt även hos icke-malnutrierade patienter med trycksår, grad III och IV10.

Specifika näringsämnens roll vid sårläkning  

För att ge nutrienter till såret är det viktigt täcka det generella näringsbehovet och behålla kroppsvikt, minska viktförlust och tillhandahålla näringsämnen som underlättar sårläkning. Näringsintaget skall vara varierat och balanserat och ge alla essentiella näringsämnen. 

Ett signifikant antal studier har undersökt värdet av specifika näringsämnen för att reglera sårläkningen. 

Näringsämnen av betydelse för sårläkning

Energi (kcal)

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) & Vårdhandboken1,11 rekommenderar minst 30-35 kcal per kg kroppsvikt och dag som en generell riktlinje för patienter med trycksår.

Detta måste bedömas och justeras baserat på viktförlust respektive fetma. Patienter som har förlorat vikt kan behöva extra kalorier, medan patienter med fetma bör få sina kalorimål anpassade på ett lämpligt sätt.

Arginin

Arginin är en essentiell aminosyra som bidrar till kollagensyntensen. Som givare av kväveoxid kan den också öka blodflödet till vävnader och förbättra immunförsvaret12.

Det finns inga övertygande bevis som stödjer oberoende effekt av arginin men däremot finns det evidens som visa att arginin signifikant kan förbättra läkningen av trycksår när det används som en del av en näringsberikad sammansättning12,13,14,15.

Vitamin A

Vitamin A har en antiinflammatorisk effekt för sår. Brist på vitamin A medför försämrad kollagensyntes och sämre immunfunktion7.

Järn

Järn är en kofaktor för kollagensyntesen. Det krävs för transport av syre och är en komponent för många enzymer som krävs för sårläkning. Låga koncentrationer av hemoglobin pga järnbrist kan vara en anledning till syrebrist i vävnader, försämrad hydroxilering av kollagen och försämrat immunförsvar10.

Andra näringsämnen som kan ha en viktig funktion för sårläkningen är vitamin E, vitamin K, vitamin B, selen, mangan, krom och essentiella fettsyror. Dåligt näringsintag leder till brist på näringsämnen vilket kan påverka sårläkningen, primärt genom att försena läkningen10.

Protein

Protein är nödvändigt för enzymsyntesen som är involverad vid sårläkning, spridning av celler och kollagen, immunfunktion och bildande av sammanbindande vävnad.

Otillräckligt proteinintag, ofta i kombination med stora proteinförluster via sårvätskor, kan leda till proteinbrist1.

Rekommenderat intag av protein i samband med sårläkning är 1,25 – 1,5 g/kg kroppsvikt och dag för vuxna personer med trycksår som samtidigt är undernärda eller har risk för undernäring12. Om patienten är svårt katabol och har mer än ett sår av grad III eller IV kan de behöva 1,5 – 2 g/kg kroppsvikt och dag (tillsyn av vätskestatus och njurfunktion rekommenderas)17. Vid kraftig sårsekretion finns risk för proteinläckage. Man räknar med en förlust av protein på 2,9 g/dl4.

Vitamin C

Vitamin C spelar en roll i kollagensyntesen och fungerar som en antioxidant. Brist på vitamin C medför ett försämrat immunförsvar och ökar risken för sårruptur1.

Zink

Zink är ett spårämne som finns i små mängder i kroppen. Zink spelar en viktig roll vid proteinsyntesen och för bildandet av vävnad och läkning. Zinkbrist kan associeras till försämrad sårläkning, minskad produktion av hudceller och minskad immunsystemsfunktion11. Zinks möjliga roll vid sårläkning har undersökts och läkningen har förbättrats hos patienter med låga serummängder av zink. Tillägg av zink rekommenderas därför vid brist på zink vilket ofta ses hos patienter som har eller är i risk för undernäring, har diarrée eller malabsorption1.

Klinisk evidens: synergins roll för särskilda näringsämnen vid sårläkning

Som beskrivet ovan så är det många olika näringsämnen som spelar en roll vid sårläkning. Tidigare studier har inte kunnat visa någon effekt på sårläkningen för enskilda mikronutrienter var för sig vilket kan bero på att man inte lyckats ge tillräckligt med energi och protein samtidigt12.

Däremot har studier visat att 8 veckors behandling med en näringsdryck berikad med tillsatt arginin, zink och antioxidanter (Cubitan) förbättrade läkningen av trycksår jämfört med kontrollgruppen som fick en näringsdryck med identisk nivå av kalorier och proteiner12-15.

Resultatet visade att Cubitan ger bättre behandlingsresultat än en näringsdryck med samma mängd energi och protein och efter 8 veckor såg man en signifikant minskning av sårytan och dubbelt så många fullständigt läkta trycksår.

Det finns också vetenskaplig dokumentation som stödjer nutritionsbehandling med en näringsdryck berikad med arginin, zink och antioxidanter för läkning av andra svårläkta sår såsom diabetesfotsår och olika bensår16.

Vill du veta mer om Cubitan?

Fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

VAD SÄGER INTERNATIONELLA RIKTLINJER OM NUTRITION OCH TRYCKSÅR?

Så här säger några av de rekommendationer som European Pressure Ulcer Advisory Panel, (EPUAP) publicerade 2019:  

4.6 Erbjud 30–35 kcal/kg kroppsvikt/dag för vuxna som är undernärda eller i risk för undernäring (B1).
4.7 Erbjud 1,2–1,5 g protein/kg kroppsvikt/dag för vuxna med trycksår som är undernärda eller i risk för undernäring (B1).
4.9 Erbjud energi- och proteinrika kosttillägg som komplement till den vanliga kosten för vuxna med trycksår som är undernärda eller i risk för undernäring, där energi- och näringsbehovet inte kan uppnås genom den vanliga kosten (B1).
4.10 Erbjud energi- och proteinrika kosttillägg/sondnäring med arginin, zink och antioxidanter för vuxna med trycksår kategori II eller högre, hos personer som är undernärda eller i risk för undernäring (B1).  

VÅRDHANDBOKENS RIKTLINJER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA TRYCKSÅR

I Vårdhandboken lyfts nutritionsbehandling som en obligatorisk omvårdnadsåtgärd och ska ingå i det systematiska arbetet för att förebygga trycksår. Några av Vårdhandbokens rekommendationer inom ämnet är: 

  • Erbjud energiberikad mat och/eller kosttillskott, med högt proteininnehåll mellan måltiderna, om inte näringsbehovet kan tillgodoses i samband med måltider.  
  • Erbjud näringstillskott med ett högt energi- och proteininnehåll i tillägg till den vanliga kosten för vuxna med risk för både undernäring och trycksår om inte detta kan tillgodoses via den vanliga kosten. 
  • Ge energi- och proteinrik näringsdryck berikad med arginin, zink, selen och antioxidanter (vitamin C och vitamin E) till vuxna med djupa trycksår eller fler trycksår, då dessa ämnen har betydelse vid sårläkningsprocessen. 

Relaterad produkt

Cubitan

Cubitan

För kostbehandling av trycksår. Cubitan är den enda näringsdrycken med kliniskt bevisad effekt för snabbare läkning av trycksår (1).

Läs mer

Relaterad läsning

"Varje läkt sårdag är en vinst"

Tidigare arrangerades Nutricias trycksårssymposium, i form av ett direktsänt webbinarium. Moderator för dagen var Christina Lindholm, en eftertraktad talare med en imponerande erfarenhet inom sårområdet. En tid efter symposiet fick vi möjlighet att träffa Christina digitalt igen, för ett samtal kring de frågor och ämnen som under symposiet och enligt utvärdering engagerat mest.

Läs mer

Videos & webinars inom svårläkta sår

Se intervjuer & inspelade webinars med ledande näringsexperter och lär dig mer om Nutricias arbete med näring mot svårläkta sår.

Läs mer

Referenser

1. Bååth C, et.al. Trycksår – Översikt [Internet]. Stockholm; Vårdhandboken; 2022 [17 oktober 2022]
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/oversikt/

2. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling, 2014. [Internet] [17 oktober 2022]. Available from: https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/svarlakta-sar-hos-aldre—prevention-och-behandling/

3. Lind H, et.al. Svårläkta sår – gammal [Internet]. Jönköping; Fakta – allmänt kliniskt kunskapsstöd, 2016 [17 oktober 2022] https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=15262&nodeId=39790

4. Lindholm C, Sår. 4 rev. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2018.

5. https://www.rikssar.se/ [17 oktober 2022]

6. Martinez E. Trycksår [Internet]. Stockholm; 1177; 2021 [17 oktober 2022] https://www.1177.se/Stockholm/olyckor–skador/sar-och-blamarken/trycksar/

7. Gandy J. Manual of dietetic practice. Oxford: Wiley Blackwell Publishing, 2014.

8. Neloska L, et.al. The Association between Malnutrition and Pressure Ulcers in Elderly in Long-Term Care Facility. Open Access Maced J Med Sci. 2016;4(3):423-427.

9. Quain AM, et.al. Nutrition in Wound Care Management: A Comprehensive Overview. Wounds. 2015;27(12):327-35.

10. Stratton RJ, et.al. Enteral nutritional support in prevention and treatment of pressure ulcers: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev. 2005;4(3):422-50.

11. van Anholt RD, et.al. Specific nutritional support accelerates pressure ulcer healing and reduces wound care intensity in non-malnourished patients. Nutrition. 2010;26(9):867-872.

12. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Injury. Prevention och Behandling av Trycksår: Kortversion av Riktlinje, 2019. [Internet] [17 oktober 2022]. Available from: https://www.epuap.org/wp-content/uploads/2021/02/qrg-2021-swedish.pdf

13. Cereda E, et.al. Disease-specific versus standard, nutritional support for the treatment of pressure ulcers in institutional older adults: a randomised controlled trial. J Am Geriatr Soc. 2009;57(8):1395-402.

14. Cereda E, et.al. A Nutritional Formula Enriched with Arginine, Zinc, and Antioxidants for the healing of pressure ulcers: a randomised controlled trial. Ann Intern Med. 2015;162(3):167-174.

15. Cereda E, et.al. Efficacy of a disease-specific nutritional support for pressure ulcer healing: A systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr Health Aging. 2017;21(6):655-661.

16. Neyens J, et.al. Effects of an Arginine-enriched Oral Nutritional Supplement on the Healing of Chronic Wounds in Non-Malnourished Patients; A Multicenter Case Series from the Netherlands and Hungary. J Gerontol Geriatr Res. 2017;6(2).

17. Health Service Executive. National Wound Management Guidelines. Executive. 2018 [Internet] [cited 17 oktober 2022]. Available hse-national-wound-management-guidelines-2018.pdf