Nutricia Strong-kids

Nutritionsscreening vid Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Under längre tid har det funnits tankar om att börja med nutritionsscreening vid vår arbetsplats på Akademiska barnsjukhuset och under året 2016 så påbörjades detta arbete. Vi har sett det som en fördel att vara två stycken och komma från olika professioner så som dietist och nutritionssköterska. Text: Johanna Sjömar nutritionssköterska och Jenny Stålhammar, leg dietist vid Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Identifiera risk för undernäring

Undernäring är ett välkänt problem hos barn som är inlagda på sjukhus men det är inte ofta uppmärksammat. Studier visar att barn kan försämras i sitt nutritionsstatus under sjukhusvistelsen. Med nutritionsscreening skulle det finnas stora möjligheter att identifiera risk för undernäring och genomföra adekvata näringsåtgärder. Undernäring hos barn innebär flera risker. På kort sikt kan barnet minska i vikt och få försämrad sårläkning och längre vårdtid. På längre sikt leder undernäring till att barnets tillväxt påverkas negativt och att den kognitiva utvecklingen kan försenas.

På Akademiska sjukhuset finns det ett övergripande mål angående malnutrition samt en handlingsplan. Där belyses att barn 0-15 år ska riskbedömas enligt anpassade bedömningsinstrument. Alla patienter ska så långt det är möjligt få sina individuella näringsbehov tillgodosedda. Enligt European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHANS) riktlinjer så ska det finnas ett tvärvetenskapligt nutritionsteam på alla barnsjukhus för att se till att barnen får en adekvat nutritionsbehandling.

STRONGkids

Vid Akademiska barnsjukhuset finns ett nutritionsteam vilket innefattar följande professioner; gastroenterologer, nutritionssjuksköterskor, dietister och barnkirurger. Nutritionsteamet har identifierat och beslutat att använda screeningverktyget STRONGkids som är utarbetat i Holland. Detta instrument är validerat från en månads ålder till 18 år. Instrumentet översattes till svenska och infördes till den elektroniska datajournalen som används vid barnsjukhuset. Screeninginstrumentet ska användas inom 24 timmar vid ankomstsamtalet av sjuksköterska och består av fyra stycken frågor som ska besvaras och resulterar i poäng som visar om patienten har låg, medel eller hög risk för att bli undernärd. Barn som bedöms ha hög risk ska remitteras till barnsjukhuset nutritionsteam för utredning, rådgivning och uppföljning. Strongkids. Samtidigt som screeningen genomförs är det viktigt att vikt och längd tas på barnet.

Pilotstudie

Under hösten 2016 genomfördes en pilotstudie vid en av avdelningarna på Barnsjukhuset där screeninginstrumentet testades och utbildning av personal genomfördes. Under perioden skrevs 70 barn in på en av avdelningarna varav  46% av dem screenades. Fördelningen i varje åldersgrupp var: <1 år 6; 1-5 år 7; <5-18 år 19. Risken för undernäring fördelades följande: låg risk hos 68,8%, medel risk hos 15,6%, och hög risk hos 15,6%. En tredjedel av sjuksköterskorna som deltog i pilotstudien besvarade en enkät. Det övergripande resultatet från enkäterna visade på att screeningen var enkel att utföra och ej belastande. Sjuksköterskorna var positiva till att fortsätta screening med STRONGkids.

Slutsats

Vår slutsats är att STRONGkids är enkelt att använda och ger värdefull information för att identifiera risken för undernäring. Implementering av ett nytt nutritions screeninginstrument kräver dock tid, planering och samarbete över professionerna

Läs mer om screeningverktyg vid risk för dålig nutritionsstatus och tillväxt

STRONGkids är ett kliniskt validerat screeningverktyg för att identifiera risk för dålig nutritionsstatus hos sjuka barn(1-3).
Nutricia har efter godkännande och i samråd med upphovsmännen Dr. Hulst och Dr. Joosten, översatt verktyget till svenska.

Referenser
  1. Joosten KFM, Zwart H, Hop WC, Hulst JM. National malnutrition screening days in hospitalised children in The Netherlands. Arch Dis Child. 2010 Feb;95(2):141-5.
  2. Hulst JM, Zwart H, Hop WC, Joosten KFM. Dutch national survey to test the STRONGkids nutritional risk screening tool in hospitalized children. Clin Nutr. 2010 Feb;29(1):106-111.
  3. Joosten KFM, Hulst JM. Nutritional screening tools for hospitalized children: methodological considerations. Clin Nutr. 2014 Feb;33(1):1-5. Review.